Algemene voorwaarden Kapperssolden.be


I. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen geschieden door Shops4youonline BV, de moedermaatschappij van Kapperssolden.be. Adresgegevens: Galvanistraat 38, 3861 NJ NIJKERK, NEDERLAND, BTW nummer NL 8558.98.057.B01. Ingeschreven bij de KvK; 64909395.
 2. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Indien tussentijds het Btw-tarief door de overheid wordt veranderd zullen wij de tarieven van de BTW daarop aanpassen.
 3. In onze websites, mailingen en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet-, druk-, of typefouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen, kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.
 5. Onze aanbiedingen op onze websites zijn gericht op de Nationale en Internationale markt.


II. BESTELLEN

 1. U kunt bij ons bestellen op de websites. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
 2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
 3. Elke bestelling waarvoor geen specifieke betalingswijze is aangeduid, wordt een betalingstermijn aangehouden van maximaal 30 dagen.


III. LEVERING & TRANSPORT

 1. De wijze van vervoer wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering vindt plaats via onze gespecialiseerde transportfirma binnen 14 dagen, doch steeds uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling en betaling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres. Uw kunt uw bestelling ook in ons magazijn en Megastore afhalen. Nijkerk, Galvanistraat 38.
 2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. Als door omstandigheden, buiten onze wil, artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
 3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs.
 4. Bestellingen worden naar het door u ingevulde afleveradres verzonden. Bij levering op uw adres houden wij ons het recht voor de identiteit te laten controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.
 5. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, WhatsApp: +31 33 258 43 43 of meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging over op u.
 6. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdig) leveren.
 7. Artikelen worden door ons geleverd in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven afleveringsadres of conform nadere aanwijzingen op onze website. 

IV. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN

 1. U beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden, software installeert of activeert of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden. De eventuele kosten voor herstel dan wel om de artikelen weer in nieuwe staat te brengen, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht. De kosten van de retour zending vallen voor uw rekening.
 2. Speciale aandacht voor scharen. Zoals u weet zijn scharen erg kwetsbaar. Indien u een schaar retour wilt sturen dient u dit direct na ontvangst te melden bij de klantendienst; +32 (0)3 304 82 77, wij gaan dan beoordelen of u de schaar nog kunt terugsturen. Bij terugkomst bij ons wordt de schaar beoordeeld door een expert. Het oordeel van deze bepaalt of u het betaalde bedrag retour ontvangt. Wij hanteren deze strenge regels omdat de fabrikant/leverancier dit ook aan ons oplegt. Scharen zijn kwetsbaar bij onoordeelkundig gebruik, maar ook door te laten vallen.
 3. Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd - voorzien van alle meegeleverde toebehoren- en in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst de artikelen aan ons terug te sturen. Terugzending geschiedt dan voor uw rekening en risico. Het betaalde bedrag van de teruggestuurde producten (mits onbeschadigd, ongebruikt en volledig) en ook de verzendkosten van de levering aan u, worden dan geheel aan u terugbetaald.
 4. Indien u niet meer zou beschikken over de originele verpakking waarin wij u de artikelen hebben toegezonden (met inbegrip van beschermende delen, zoals luchtkussens, schuimplaten en dergelijke meer) dient u ons dit vóór u de artikelen aan ons terugstuurt, schriftelijk te melden. De kosten voor ontbrekende verpakkingen dan wel beschadigingen die daar aan te wijten zijn, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht. Het is uiteraard niet toegestaan stickers of iets dergelijks op de originele verpakking van de producten te plakken en/of te schrijven op de producten, dan wel op enige andere wijze de verpakking onverkoopbaar te maken.
 5. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk (E-mail) ingediend te worden.
 6. De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.


V. BETALEN

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. U kunt betalen bij uw bestelling of bij de levering.
  Indien u wenst te betalen bij uw bestelling, dient u het verschuldigde bedrag -met inbegrip van de daarbij behorende verzend- en administratiekosten- over te maken op onze bankrekening. Betalingen geschieden via MultiSafepay, AfterPay of PayPal. Indien er toch goederen worden geleverd zonder vooraf betalen, dienen onze facturen binnen 30 dagen voldaan te zijn.
 2. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd van 1 % per maand, alsmede € 12.50 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum € 49,50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belopen van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.
 4. Indien wij uitstel van betaling geven om commerciële redenen, geldt dit niet indien u een betalingsachterstand heeft of ten aanzien van enige andere verplichtingen te onzen opzichte nalatig bent. Indien u reeds uitstel van betaling was toegekend vervalt dit recht en wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar zodra uw rekening bij ons een betalingsachterstand vertoont.
 5. Indien u bedragen voor artikelen vooruitbetaald heeft, garanderen wij u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.
 6. De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen 1 maand na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
 7. Bij betaling met kredietkaart gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met Shops4youonline BV.
 8. Bij betaling via PayPal gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met ons moederbedrijf, Shops4youonline BV.


VI. GARANTIES

 1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten één (1) jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
 2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel in geval van fabricage fouten. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
 3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn is op eigen kosten. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen. De kosten om het apparaat naar u terug te sturen na is voor kosten van Shops4youonline.
 4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
 5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.


VII. PRIVACY

 1. Uw gegevens worden opgeslagen in een externe database en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld: Verwerking van bestellingen, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
 2. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen (E-mail is voldoende).


VIII. TERUGNAMEVERPLICHTING

 1. Niet van toepassing


IX. DIVERSEN

 1. Als u recht heeft op een gratis cadeau zonder aankoopverplichting, blijft dit hoe dan ook uw eigendom, ook als u besluit uw bestelling terug te sturen. De leveringstermijn van cadeaus bedraagt maximaal twee maanden na uw bestelling, of -indien u niet bestelt- na de afsluitdatum van de actie. Als een cadeau onverhoopt niet meer geleverd kan worden, dan ontvangt u een soortgelijk cadeau van minstens gelijke waarde.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort, indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
 3. In geval van geschillen is de Nederlandse wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 4. Herroepingsrecht: Klik hier voor het herroepingsrecht formulier
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »